Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden EventSquare

Bij EventSquare willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze Evenementenorganisators zo vlot mogelijk verlopen. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren.

Ondernemingsgegevens van EventSquare

EventSquare BV
Kleinhoefstraat 5/76
2440 Geel
Tel: +32 (0)14 700 808
BTW: BE.0670.798.154

In deze overeenkomst worden de volgende begrippen met beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

 • Evenementenorganisator: partij die een Evenement organiseert en voor de toegang daartoe Tickets verkoopt via het platform van EventSquare.
 • Evenement: georganiseerde gebeurtenis, waaronder begrepen maar niet beperkt tot  voorstellingen van artistieke en/of sportieve aard, dan wel theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, concerten en/of andere samenkomsten. Alsook B2B events, shows, seminaries of vergaderingen.
 • Gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze gebruik maakt van het platform van de Evenementorganisator voor het Evenement dat deze organiseert.
 • EventSquare: een handelsmerknaam van de onderneming EventSquare BV met ondernemingsnummer BE 0670.798.154 en gevestigd te Kleinhoefstraat 5/76, 2240 Geel in België, waarvan de algemene voorwaarden steeds de bovenhand kennen tussen de organisatie en EventSquare.
 • Store: het platform van EventSquare dat het mogelijk maakt voor Gebruikers om Tickets te bestellen en/of te reserveren bij Evenementenorganisatoren.
 • Ticket: toegangsbewijs voor het Evenement georganiseerd door Evenementorganisator.
 • Algemene Voorwaarden: de voorwaarden voor het gebruik van het platform.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
 • Locatie: De plaats(en) waar het Evenement gehouden wordt.
 • Verwerkingskosten: de kosten die EventSquare in rekening brengt bij Gebruiker en Evenementorganisator voor het gebruik van het platform.

Artikel 1. Algemene bepalingen

Het platform van EventSquare BV met maatschappelijke zetel te Kleinhoefstraat 5/76, 2440 Geel en met ondernemingsnummer BE.0500.794.865 (hierna 'EventSquare') biedt haar Gebruikers de mogelijkheid om tickets te reserveren van georganiseerde gebeurtenissen van Evenementenorganisatoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot  voorstellingen van artistieke en/of sportieve aard, dan wel theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, concerten en/of andere samenkomsten. Alsook B2B events, shows, seminaries of vergaderingen.. EventSquare handelt als een platform dat enkel de verkopen faciliteert tussen u, één van haar Evenementenorganisators, zijnde rechtspersonen of feitelijke verenigingen of natuurlijke personen (hierna de “Evenementenorganisator”) en Gebruikers.

Onderhavige Zakelijke Verkoopsvoorwaarden ("Voorwaarden") is van toepassing op elke aanbod van de Evenementenorganisator op het platform en op elke via het platform tot stand gekomen Overeenkomst of bestelling op afstand die geplaatst wordt door een bezoeker van ons platform (“Gebruiker”) bij een Evenement van de Evenementenorganisator.

Het aanmaken van een account en het plaatsen van een Evenement via het platform van EventSquare houdt in dat de Evenementenorganisator deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en van de Algemene Voorwaarden (B2C) van EventSquare uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Evenementenorganisator worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door EventSquare aanvaard zijn.

Artikel 2. Prijs


Alle vermelde prijzen jegens de Evenementenorganisator zijn uitgedrukt in EURO, exclusief BTW.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, exclusief BTW indien van toepassing en het zal steeds helder worden aangegeven voor de Gebruiker bij welke Evenementenorganisator de Gebruiker een bestelling plaatst.

EventSquare en de Evenementenorganisator behouden zich het recht voor om de prijzen van de Evenementen jegens de Gebruiker te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Evenementen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de Evenementenorganisator Evenementen waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Evenementenorganisator geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Evenementenorganisator dit bedongen heeft en:

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de Gebruiker de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding

Ondanks het feit dat de Evenementen op het platform met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden EventSquare niet. EventSquare is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. EventSquare is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. EventSquare heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Gebruiker het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. De Evenementen die via dit platform worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door EventSquare.

EventSquare kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Evenement, dit is steeds de verantwoordelijkheid van de Evenementenorganisator.

Artikel 4. Betaling

Gebruikers kunnen hun bestellingen online betalen via ons platform via een externe betaalprovider. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de Evenementen zoals het woordelijk wordt omschreven. Eventuele bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Tijdens het plaatsen van een bestelling van de Gebruiker en het kiezen van een datum om de bestelling af te halen kan de Gebruiker naar de betaalpagina gaan. Hier vult de Gebruiker diens persoonlijke gegevens in en selecteert de Gebruiker het gewenste betaalmiddel.

De Gebruiker heeft de keuze verschillende betaalwijzen.

EventSquare ontvangt de betaalde bedragen per bestelling via onze betaalpartner, Mollie. Na afhouding van de commissie, zijnde X% van het betaalde bedrag per bestelling stort EventSquare het bedrag door naar de Evenementenorganisator. De Evenementenorganisator is verplicht een account aan te maken waaraan de Evenementenorganisator zijn bankrekening is gekoppeld. Dit met het doel om betaalde bestellingen via het platform automatisch door te sturen aan de Evenementenorganisator zijn bankrekening. EventSquare bezorgt vervolgens de Evenementenorganisator een factuur met vermelding “Reeds voldaan”.

Alle facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, uitsluitend betaalbaar via overschrijving of een storting op het rekeningnummer van de EventSquare. De Evenementenorganisator dient binnen een termijn van 30 kalenderdagen het totale factuurbedrag van de geleverde diensten over te schrijven naar EventSquare op diens rekeningnummer. Indien de Evenementenorganisator na 30 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

Indien de Evenementenorganisator in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:

 • EventSquare is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd.
 • EventSquare is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.

EventSquare zal daarbij elektronische facturen uitreiken. Indien Evenementenorganisator een factuur per post wenst te ontvangen, behoudt EventSquare zich het recht voor om de meerkosten daarvan aan Evenementenorganisator in rekening te brengen, welke meerkosten 2,50 euro per factuur bedragen.

In geval van misbruik door Evenementenorganisator van promoties, door bijvoorbeeld, maar niet-beperkt tot het aanmaken van meerdere accounts, behoudt EventSquare zicht het recht voor om promoties niet toe te passen.

De Evenementenorganisator erkent en ondertekent dat EventSquare als Handelsagent optreedt in volgende hoedanigheid:

 • De Handelsagent (EventSquare) handelt alleen voor rekening van de betaler (Gebruiker) of alleen voor de begunstigde (Evenementenorganisator);
 • De Handelsagent (EventSquare) is gemachtigd door de betaler (Gebruiker) of de begunstigde (Evenementenorganisator) en EventSquare treedt alleen op voor de betaler (Gebruiker) of alleen voor de begunstigde (Evenementenorganisator);
 • De Handelsagent sluit de verkoop of aankoop van de betreffende goederen of diensten tussen de betaler (Gebruiker) en begunstigde (Parnter) of brengt deze door onderhandelingen tot stand.

Artikel 5. Levering en uitvoering van de overeenkomst

De Evenementenorganisator heeft een dashboard waarop ze alle bestellingen kunnen volgen.

De levering wordt volledig uitgevoerd door de Evenementenorganisator.

Tenzij anders overeengekomen, worden de tickets geleverd binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling op het emailadres zoals door de Gebruiker bij de bestelling werd opgegeven.

Deze levertermijn is louter indicatief: het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van EventSquare aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Het is mogelijk dat de Gebruiker toch een bevestiging heeft ontvangen van een Evenement waarvan de voorraad uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor EventSquare geen fout treft, vertraging oploopt. Indien EventSquare niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of - wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken - binnen de dertig dagen volgend op uw bestelling, heeft de Gebruiker het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar de Gebruiker onderweg is.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een ticket of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Gebruiker onmiddellijk worden gemeld aan EventSquare. De Gebruiker is verplicht de geleverde tickets bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde tickets niet conform met de Overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient de Gebruiker dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij EventSquare.

Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door Evenementenorganisator binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de Diensten schriftelijk te worden bekendgemaakt aan EventSquare. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen en diensten in.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Gebruiker vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is de tickets digitaal in bezit heeft gekregen.

EventSquare neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden of diens Evenementenorganisators. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Gebruiker, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Voor zover bij wet toegelaten, is EventSquare niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering door derden of diens Evenementenorganisators.

EventSquare is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten, misbruik van valse acties door nepprofielen), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden,  rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij EventSquare, hetzij haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Om misbruik door derde partijen van de naam en reputatie van een organisatie voor frauduleuze doeleinden te vermijden voorziet EventSquare in zowel een automatische als een manuele controle van de identiteitsgegevens van de Evenementenorganisator.

Artikel 6. Duur van de Overeenkomst

De duur van deze Voorwaarden is die tijdsspanne die nodig is om de diensten te leveren, en uiterlijk één (1) jaar vanaf de start van de Overeenkomst. Geen van de partijen mag deze Voorwaarden eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven.

Elk der partijen mag Voorwaarden die voor bepaalde tijd is aangegaan, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. De opzegtermijn vangt aan op de dag volgend op die waarop de opzegging door EventSquare is ontvangen. Bij opzegging per aangetekende post dient de Evenementenorganisator zijn persoonsgegevens te vermelden.

Artikel 7. Nakoming overeenkomst

De Evenementenorganisator staat ervoor in dat de Evenementen voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 8. Sancties voor niet-betaling

Bij niet-betaling behoudt EventSquare zich het recht voor om niet tot levering van de producten over te gaan of verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt EventSquare zich het recht voor om de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag zonder ernstige reden wordt – zonder dat daartoe een ingebrekestelling verschuldigd is – het saldo verhoogd met een forfaitaire schadebeding van 15% op het totaal van de openstaande factuurbedragen met een minimum van €25 en een maximum van €1.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Ook verliest de Evenementenorganisator dan het voordeel van de toegekende disconto’s op het gewoon tarief. Elke door de Evenementenorganisator formeel bevestigde of contractueel vastgelegde opdracht is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. In voorkomend geval komt het voorschot door de Evenementenorganisator gestort, in mindering op de totale prijs voor de opdracht.

Artikel 9. Uitsluiting herroepingsrecht

EventSquare kan bestellingen van Evenementen uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als EventSquare dit duidelijk voor het aanbod aan de Gebruiker, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

Artikel 10. Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, EventSquare BV, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 2018.

EventSquare bezorgt enkel die basis persoonsgegevens dewelke essentieel zijn voor de uitvoering van de overeenkomt aan de desbetreffende Evenementenorganisator. De rechtsgrond hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst. Iedere Evenementenorganisator verwerkt de gegevens maar zolang het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en verricht inspanningen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen.

Voor meer informatie omtrent de persoonsgegevens die EventSquare verwerkt en voor welke doeleinden, verwijzen we u door naar onze Privacy policy dewelke onherroepelijk deel uitmaakt van deze Voorwaarden.

Artikel 11. Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door EventSquare om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12. Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de Algemene Verkoopsvoorwaarden (B2C) van EventSquare ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 
EventSquare kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Evenementenorganisator van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 13. Klachtenregeling

De Evenementenorganisator beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Evenementenorganisator.

Bij de Evenementenorganisator ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14. Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.