Conditions générales d'utilisation

Definities

In deze overeenkomst worden de volgende begrippen met beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Evenementenorganisator: partij die een Evenement organiseert en voor de toegang daartoe Tickets verkoopt via het platform van EventSquare.

Evenement: georganiseerde gebeurtenis, waaronder begrepen maar niet beperkt tot  voorstellingen van artistieke en/of sportieve aard, dan wel theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, concerten en/of andere samenkomsten. Alsook B2B events, shows, seminaries of vergaderingen.

Gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze gebruik maakt van het platform van de Evenementorganisator voor het Evenement dat deze organiseert.

EventSquare: een handelsmerknaam van de onderneming EventSquare BV met ondernemingsnummer BE 0670.798.154 en gevestigd te Kleinhoefstraat 5/76, 2240 Geel in België. Waarvan de algemene voorwaarden steeds de bovenhand kennen tussen de organisatie en EventSquare.

Store: het platform van EventSquare dat het mogelijk maakt voor Gebruiker om Tickets te bestellen en/of te reserveren bij Evenementenorganisatoren.

Ticket: toegangsbewijs voor het Evenement georganiseerd door Evenementorganisator.

Algemene Voorwaarden: de voorwaarden voor het gebruik van het platform; Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties. Deze zijn terug te vinden in bijlage van deze Algemene Overeenkomst.

Locatie: De plaats(en) waar het Evenement gehouden wordt.

Verwerkingskosten de kosten die EventSquare in rekening brengt bij Gebruiker en Evenementorganisator voor het gebruik van het platform.

Algemene voorwaarden

Store & tickets

Het gebruik van het platform staat de Gebruiker toe, binnen de beschikbaarheid van artikels en de beperkingen bepaald door de Evenementenorganisator één of meerdere Ticket(s) te reserveren voor de aangeboden Evenementen in de Store en de in ontvangst name van deze.

Het platform dat het mogelijk maakt om bij een Evenementorganisator een Ticket aan te schaffen verzorgt dus alleen het bestelproces van de Tickets. De overeenkomst tot koop van de Tickets komt dan ook tot stand tussen de Gebruiker en de betreffende Evenementenorganisator. EventSquare handelt daarin louter als tussenpersoon en heeft met de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Evenementenorganisator geen band. Deze Algemene Voorwaarden zien dan ook alleen op het gebruik van de Store van het event van de Evenementenorganisator.

De Store staat de Gebruiker toe een of meerdere Ticket(s) te reserveren tot op de datum die door de Evenementorganisator bepaald is, of tot de beschikbare hoeveelheid uitgeput is.

Behalve bij uitdrukkelijk tegenstrijdige berichtgeving impliceert de reservatie van Ticket(s) de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden door de Gebruiker.

EventSquare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in de bestellingen van Tickets, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal Tickets en/of het soort Evenement. Het is niet mogelijk om bij EventSquare Tickets te annuleren of te ruilen. Ten aanzien van deze kwesties verwijst EventSquare naar de Evenementenorganisator als verantwoordelijke en verkoper van het Ticket.

EventSquare garandeert niet dat de Store te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. EventSquare is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker noch Evenementorganisator voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Store.

EventSquare is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker of Evenementorganisator de Store (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Store.

EventSquare is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan de Store aan te brengen.

De informatie omtrent Tickets en Evenementen, waaronder informatie omtrent de beschikbaarheid van Tickets alsmede de data, wijzigingen en annuleringen van Evenementen, is afkomstig van de Evenementenorganisator en niet van EventSquare. EventSquare heeft hier geen invloed op en geen juridische aansprakelijkheid en kan de juistheid van de informatie dus niet garanderen. EventSquare accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van het niet beschikbaar zijn van Tickets en/of anderszins onjuiste en/of foutieve informatie van Evenementenorganisatoren. Tevens accepteert EventSquare geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door afgelasting of uitstel van een Evenement alsmede de kwaliteit van het Evenement en/of de locatie waar het Evenement gehouden wordt.

Ten laatste binnen 7 werkdagen na de ontvangst van de betaling zal de Gebruiker de plaatsbewijzen ontvangen via een link verstuurd via E-mail. De Gebruiker wordt geacht deze tickets uit te printen op wit papier en zorgvuldig te bewaren. Op verzoek dient hij deze voor te leggen op het Evenement.

Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen binnen 7 werkdagen na verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Gebruiker, komt dit voor risico van Gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Indien de Tickets door de Gebruiker niet binnen 7 werkdagen hierna zijn ontvangen, dan dient de Gebruiker schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met EventSquare (support@eventsquare.co). Na het verstrijken van de genoemde periode gaat EventSquare ervan uit dat de Gebruiker de Tickets in goede orde heeft ontvangen.

Betaling

De Store accepteert diverse betaalmethoden. De beschikbaarheid van betaalmethode kan afwijken per Evenement en tijdstip.

De Gebruiker is, in elk geval, verantwoordelijk voor de uitvoering van de betaling en de gegevens hieraan verbonden.

Gebruiker betaalt voor de Ticket de door de Evenementenorganisator bepaalde prijzen zoals vermeld in de Store. Voor het gebruik van de Store worden Verwerkingskosten gerekend welke bovenop de door de Evenementenorganisator voor een Ticket vastgestelde prijs in rekening kan worden gebracht.

De Verwerkingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de bestelling getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.

De prijs vermeld in de Store bij de eindafrekening is inclusief alle heffingen en belastingen. De Gebruiker dient deze over te maken aan de organisatie via de mogelijkheden aangeboden tijdens het bestellingsproces. Wanneer deze betaling geschiedt via een rechtstreekse betalingswijze (voorbeelden zijn Visa, Mastercard, …) verleent de Gebruiker de machtiging te verlenen aan EventSquare of zijn Partner(s) om deze betaling te laten geschieden en over te maken aan EventSquare of de Evenementorganisator.

De prijzen in de Store zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het besteltraject is bindend.

EventSquare stelt zich tot doel om alle mogelijke vormen van afzetting, bedrog en fraude te voorkomen, alsook elke discriminatie in verband met de toegang en het gebruik van de Store te vermijden. Hiermee rekening houdend wijzen de Evenementorganisator en EventSquare elke verantwoordelijkheid af indien de Gebruiker de betaling niet voldoet, of de Gebruiker verkeerde gegevens overmaakt op het ogenblik van de reservatie van een of meerdere Ticket(s).

Evenement

Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang.

EventSquare kan niet worden aangemerkt als Evenementorganisator en is dan ook niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en/of afgelastingen en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

EventSquare kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt door de Gebruiker voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

Gebruiker accepteert dat op het gebruik van Tickets alsmede op de toegang tot Evenementen nadere voorwaarden van Evenementorganisatoren van toepassing kunnen zijn. EventSquare is niet verantwoordelijk voor deze nadere voorwaarden en accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die als gevolg van de nadere voorwaarden door Gebruiker wordt geleden.

De Evenementorganisator, Locatiehouder, het beveiligingspersoneel en / of de politie zijn gerechtigd de Gebruiker voorafgaand aan het Evenement te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van een verdenking. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend, hebben de Evenementorganisator, het beveiligingspersoneel en / of de politie het recht betrokkene de toegang te weigeren. In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het Evenement, voor zover mogelijk, aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

De Evenementorganisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers de toegang tot de Locatie en het evenement te ontzeggen, op basis van een intern reglement.

De Evenementorganisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om van het Evenement beeld- en / of geluidsopnamen te (laten) maken. De Gebruiker verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet nu reeds voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret / gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

Verzakingsrecht

Het verzakingsrecht is niet van toepassing gezien de dienst, c.q. de reservering van de tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Opzegging, ontbinding en annulatie

Er is geen tussentijdse opzegging van de overeenkomst tot het gebruik van de Store mogelijk.

Indien en voor zover het Evenement door de Evenementorganisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal de Evenementorganisator aan de Gebruiker nooit meer vergoeden dan de ticketprijs, voor zover deze aantoonbaar is voldaan aan de Evenementorganisator via de store. Niet vergoed worden de Verwerkingskosten en mogelijk andere extra kosten die de Gebruiker heeft betaald voor de diensten van de store. De Evenementorganisator en EventSquare aanvaarden in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor direct of indirect gemaakte (on)kosten en / of uitgaven en / of enige andere schade die de Gebruiker mocht lijden. De Evenementorganisator kan éénzijdig opteren de tickets van een afgelasting of stopzetting om te zetten in waardebonnen voor een volgend event in functie van beschikbaarheden.

EventSquare wijst de Gebruiker er op dat de Store betrekking heeft op vrijetijdsbesteding en dat het verzakingsrecht / herroepingsrecht niet van toepassing is.

De door de Store voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaan making zijn.

Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Algemene Voorwaarden heeft EventSquare het recht de overeenkomst tot gebruik van de Store meteen, zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, te ontbinden en gereserveerde Tickets te annuleren, indien de Gebruiker niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen of de Gebruiker naar mening van EventSquare fraude heeft gepleegd, valse betaalgegevens heeft opgegeven, een betaling intrekt dan wel indien EventSquare anderszins onregelmatigheden constateert.

Verstrekte gegevens en privacy

Tijdens het gebruik van de Store, zal Gebruiker (persoons)gegevens aan EventSquare verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt en zullen, zonder voorafgaande toestemming, niet aan derden worden verstrekt tenzij EventSquare hiertoe wettelijk gehouden is, dan wel ter verdediging van haar rechten. Zie Privacybeleid.

Indien Gebruiker hiertoe uitdrukkelijk toestemming voor geeft, worden deze gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden, waaronder ook verwerking voor direct marketing doeleinden. Deze verwerkingen worden ook door derde partijen uitgevoerd. De Gebruiker heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking voor commerciële doeleinden en direct marketing doeleinden. Op het eerste verzoek van de Gebruiker zal EventSquare deze wijze van verwerking direct beëindigen.

Aansprakelijkheid

Gebruiker vrijwaart EventSquare voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van de Store verrichte activiteiten op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.

EventSquare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het verlenen van de Store dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

Voor zover EventSquare ondanks het bepaalde in voorgaand artikel wel aansprakelijk is voor schade zoals bedoeld in voorgaand artikel, zal de hoogte van de schadevergoeding zijn beperkt tot de voor het gebruik van de Store in rekening gebrachte Verwerkingskosten.

Gebruiker vrijwaart EventSquare voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit zijn onregelmatige gebruik van de Store en/of een schending van deze Algemene Voorwaarden en/of enige andere rechten van derden.

Deze aansprakelijkheidsbeperking van EventSquare beoogt echter niet de aansprakelijkheid van EventSquare voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van EventSquare ("eigen handelen") zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

Indien en voor zover EventSquare tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Gebruiker kan voldoen, kan de Gebruiker daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis of regeringen, ernstige calamiteiten, brand, pandemie, ziektes & epidemies stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming / staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Algemene Voorwaarden redelijkerwijze niet meer van EventSquare verlangd kan worden.

EventSquare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Gebruiker door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Gebruiker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de Gebruiker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.

EventSquare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden bij EventSquare. EventSquare aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor Algemene Voorwaarden die, al dan niet op verzoek van de Gebruiker niet geheel worden afgewikkeld door EventSquare en waarbij een derde partij, zoals een kassa op de Locatie, al dan niet rechtstreeks betrokken is. Voor zover aansprakelijkheid van EventSquare uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van EventSquare.

Toepasselijk recht en bevoegdheden

De Gebruiker accepteert dat op het gebruik van Tickets alsmede op de toegang tot Evenementen nadere voorwaarden van Evenementorganisatoren van toepassing kunnen zijn. EventSquare is niet verantwoordelijk voor deze nadere voorwaarden en accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die als gevolg van de nadere voorwaarden door Gebruiker wordt geleden.

Wanneer een van de Algemene voorwaarden nietig dan wel deels onuitvoerbaar zouden blijken, zullen de resterende Algemene voorwaarden hier niet worden door aangetast en behouden zijn hun volledige uitwerking minus de betwiste clausules in zoverre dit mogelijk is.

In het geval van een betwisting is enkel de Rechtbank van Koophandel te Turnhout, België bevoegd, met een procedure in de Nederlandse taal en is enkel het Belgisch recht van toepassing.